Hoofdstuk 1: hallo

We maken kennis met Ruby en Atom. We praten tegen de computer en laten de computer terugpraten.

College

‘Download hier de bestanden uit het college’

Introductie

Open de command line, navigeer naar de map Programmeren (met cd) en typ atom . (vergeet de punt niet.) De punt staat voor de huidige map. Hiermee open je alle mappen en bestanden in Programmeren. Je ziet in het navigatiemenu Hoofdstuk1 staan, de map die je eerder had gemaakt.

Klik met de rechtermuisknop op Hoofdstuk1 en klik op New File. Typ Hoofdstuk1/hallo.rb. Ruby-files eindigen op .rb. Typ nu:

puts "Hallo"

Het commando puts (put String) zet een string op het scherm. Een string is een stuk tekst. Sla het bestand op. Ga terug naar de commandline en navigeer naar Hoofdstuk1 met cd Hoofdstuk1. Typ nu ruby hallo.rb. Nu zie je:

Hallo

Je hebt net je eerste Ruby-programma gemaakt en uitgevoerd! Dat gaat dus zo: in Atom typ je Ruby-code, en in de command line voer je het programma uit met ruby naam_van_programma.rb.

Interactive Ruby (irb)

Als je korte commando’s wilt uitproberen, hoef je niet eerst een programma te maken en dat uit te voeren. Ruby heeft ook een interactieve modus, irb, die je vanaf de command line opent door irb te typen. Je ziet dan:

irb(main):001:0>

Nu kun je Ruby-commando’s typen, en krijg je direct output.

irb(main):001:0> 1 + 1

Druk op enter en je ziet:

irb(main):001:0> 1 + 1 => 2 irb(main):002:0>

Wij hebben irb altijd open staan in een apart tabblad van de command line. In totaal heb je dus Atom en een command line met twee tabbladen (waarvan één irb) geopend. Als je onderstaande uitleg doorleest, probeer dan zo veel mogelijk uit in irb.

Informatie

Om input vragen: gets

Als je input van de gebruiker wilt hebben, gebruik je gets (get string):

naam = gets

Wat gebeurt hier? naam is een variabele. Dat is een soort opslagplaats voor informatie. Als je zegt:

geluksgetal = 1

dan sla je 1 op als geluksgetal. Later kun je typen:

puts geluksgetal

en dan geeft Ruby 1 als output. (Uitproberen in irb!)

Maar terug naar gets. Dit is een commando dat de gebruiker om input vraagt: je kunt iets intypen. naam = gets vertelt de computer de input van de gebruiker op te slaan in naam.

Het if-statement

Een programma is meer dan een rij commando’s, die achter elkaar worden uitgevoerd. Een computer kan ook keuzes maken. Hier zijn aparte commando’s voor nodig, en één van de krachtigste is if. Hiermee geef je aan dat de computer alleen iets moet uitvoeren onder een bepaalde voorwaarde en anders niet.

Neem bijvoorbeeld:

if naam == "Jan"
  puts "De naam is Jan!"
end

Je kunt wel raden wat hier gebeurt: alleen als de variabele naam gelijk is aan “Jan”, dan zegt de computer iets. Voor het vergelijken van twee waarden gebruik je ==, een dubbel is-teken. Vergeet het if-statement niet af te sluiten met end.

Maar als de naam geen Jan is, hoe zeg je dan wat de computer moet doen? Hiervoor heb je else:

if naam == "Jan"
  puts "De naam is Jan!"
else
  puts "De naam is niet Jan!"
end

En om het nog mooier te maken: je kunt ook vragen of naam misschien Piet is. Dit doe je met elsif:

if naam == "Jan"
  puts "De naam is Jan!"
elsif naam == "Piet"
  puts "De naam is Piet!"
else
  puts "De naam is niet Jan of Piet!"
end

Je kunt er net zoveel elsifs achter zetten als je wilt.

Een enter afbijten met chomp

Er staat in je programma naam = gets. Jij typt Jan in. Staat er in naam dan de waarde "Jan"? Nee! De enter, die je hebt ingetoetst om de input te beëindigen, is ook opgeslagen. naam heeft de waarde "Jan\n". "\n" is een speciaal karakter dat een newline (nieuwe regel) aangeeft — een enter dus.

Met chomp haal je de newline aan het eind van een string weg.

"Jan\n".chomp # => "Jan"

Een variabele verwerken in een string: "Hallo, #{naam}"

Hiermee zet je de waarde van naam op de juiste plek in de string. Je kunt daarna weer verder typen: "Wat is #{naam} een mooie naam!". Als naam de string "Jan" bevat, krijg je:

"Wat is Jan een mooie naam!"

De opdracht

Je weet nu alles wat je nodig hebt om zelf aan de slag te gaan. Je eerste script gaat over het communiceren met de computer. Schrijf een programma dat de volgende dingen doet:

 • Begroet de gebruiker
 • Vraagt de naam van de gebruiker
 • Verwerkt de naam in een antwoord en vraagt de gebruiker om man of vrouw in te typen
 • Maakt een persoonlijke begroeting, waarin de gebruiker wordt begroet met “Meneer” of “Mevrouw” en dan de naam, allemaal bepaald door wat de gebruiker eerder heeft ingetypt
Wat is je naam?
Piet
Ben je een man of een vrouw?
man
Hallo, meneer Piet!

(Extra) Oeps, foutje!

Wat doet je programma als je per ongeluk vruow in plaats van vrouw intypt? Probeer dit soort fouten op een mooie manier op te lossen. (Het is irritant om alles opnieuw in te vullen als je één typfout maakt. Probeer daar rekening mee te houden.) Lees hiervoor alvast over de while-loop.

Hint voor de extra opdracht

Je hebt een programma dat “Hoi meneer!” of “Hoi mevrouw” en de juiste naam zegt. Hoe kun je er voor zorgen dat het programma doorgaat tot de gebruiker het eindelijk goed heeft ingevoerd? Met een while loop!

Net als bij een if-statement, checkt een while loop een logische uitspraak. Welke logische uitspraak moeten we in dit geval checken? Wij hadden zoiets bedacht:

correct = false
while correct == false
  # De code
end

Ergens in de while loop zul je dan correct = true moeten zetten, zodat correct == false niet meer waar is. Dan stopt de while loop.